Kalimat Anghami
Picture of the item

هي الي بقلبي

علي مغامس  (٢٠١٩)

7.0K إستماع | 148 إعجاب
زاﯾﺪ اﻟﺤﻼ ﻓﯿﻜﻲ وﻗﻠﺒﻲ دﻗﺎﺗﻮ ﻣﺎ ﻫﺪو 
 ﻛﯿﻒ ﺑﺪك ارﺿﯿﻜﻲ اﻟﻜﻮن ﻻﺟﻠﻚ ﺑﻬﺪو
 
 زاﯾﺪ اﻟﺤﻼ ﻓﯿﻜﻲ وﻗﻠﺒﻲ دﻗﺎﺗﻮ ﻣﺎ ﻫﺪو 
 ﻛﯿﻒ ﺑﺪك ارﺿﯿﻜﻲ اﻟﻜﻮن ﻻﺟﻠﻚ ﺑﻬﺪو
 
 ﺑﻐﻤﺰة ﺳﺤﺮﺗﯿﻨﻲ اﻧﺎ ﻧﺴﯿﺖ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻓﯿﻨﻲ 
 ﺑﺎﺳﻤﻲ رح ﺳﻤﯿﻜﻲ ﻋﻤﺮي وﺣﯿﺎﺗﻲ ﺑﻬﺪﯾﻜﻲ
 
 ﺑﻐﻤﺰة ﺳﺤﺮﺗﯿﻨﻲ اﻧﺎ ﻧﺴﯿﺖ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻓﯿﻨﻲ 
 ﺑﺎﺳﻤﻲ رح ﺳﻤﯿﻜﻲ ﻋﻤﺮي وﺣﯿﺎﺗﻲ ﺑﻬﺪﯾﻜﻲ
 
 ﻫﻲ ﻟﺒﻘﻠﺒﻲ ﻫﻲ ﻟﺒﻌﻘﻠﻲ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻓﯿﻨﻲ 
 ﻫﻲ ﻏﺮاﻣﻲ ﺑﻨﺖ اﺣﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﺮي وﺳﻨﯿﻨﻲ 
 
 ﻫﻲ ﻟﺒﻘﻠﺒﻲ ﻫﻲ ﻟﺒﻌﻘﻠﻲ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻓﯿﻨﻲ 
 ﻫﻲ ﻟﺒﺪﻣﻲ ﻋﺠﺴﻤﻲ اوي ﺷﺪي ﺿﻤﯿﻨﻲ
  
  داﯾﺐ دوب ﻓﯿﻜﻲ ﻃﺐ ﺑﺲ ﺣﺪي ﺧﻠﯿﻜﻲ 
 ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺮوب ﺻﺪﻗﯿﻨﻲ وﻏﯿﺮك ﺻﻌﺐ ﯾﻌﻨﯿﻨﻲ 
 
  داﯾﺐ دوب ﻓﯿﻜﻲ ﻃﺐ ﺑﺲ ﺣﺪي ﺧﻠﯿﻜﻲ 
 ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺮوب ﺻﺪﻗﯿﻨﻲ وﻏﯿﺮك ﺻﻌﺐ ﯾﻌﻨﯿﻨﻲ 
 
 ﻋﯿﺸﻲ ﻣﻌﻲ ﺣﺒﯿﻨﻲ وﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮي ﺗﺘﺮﻛﯿﻨﻲ 
 ﺻﻌﺒﻲ ﺣﯿﺎﺗﻲ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺲ ﺗﻜﻮﻧﻲ ﺑﻌﯿﺪي ﻋﻦ ﻋﯿﻨﻲ
 
 ﻋﯿﺸﻲ ﻣﻌﻲ ﺣﺒﯿﻨﻲ وﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮي ﺗﺘﺮﻛﯿﻨﻲ 
 ﺻﻌﺒﻲ ﺣﯿﺎﺗﻲ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺲ ﺗﻜﻮﻧﻲ ﺑﻌﯿﺪي ﻋﻦ ﻋﯿﻨﻲ
 
 ﻫﻲ ﻟﺒﻘﻠﺒﻲ ﻫﻲ ﻟﺒﻌﻘﻠﻲ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻓﯿﻨﻲ 
 ﻫﻲ ﻏﺮاﻣﻲ ﺑﻨﺖ اﺣﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﺮي وﺳﻨﯿﻨﻲ 
 
 ﻫﻲ ﻟﺒﻘﻠﺒﻲ ﻫﻲ ﻟﺒﻌﻘﻠﻲ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻓﯿﻨﻲ 
 ﻫﻲ ﻟﺒﺪﻣﻲ ﻋﺠﺴﻤﻲ اوي ﺷﺪي ﺿﻤﯿﻨﻲ
 
 ﻫﻲ ﻟﺒﻘﻠﺒﻲ ﻫﻲ ﻟﺒﻌﻘﻠﻲ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻓﯿﻨﻲ 
 ﻫﻲ ﻏﺮاﻣﻲ ﺑﻨﺖ اﺣﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﺮي وﺳﻨﯿﻨﻲ 
 
 ﻫﻲ ﻟﺒﻘﻠﺒﻲ ﻫﻲ ﻟﺒﻌﻘﻠﻲ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺷﻲ ﻓﯿﻨﻲ 
 ﻫﻲ ﻟﺒﺪﻣﻲ ﻋﺠﺴﻤﻲ اوي ﺷﺪي ﺿﻤﯿﻨﻲ