Kalimat Anghami
Picture of the item

بالقلب

فانيسا العليا  (٢٠٢١)

14.4K إستماع | 288 إعجاب
"ﺑﺎﻟﻘﻠﺏ ﺧﻠﻳﻧﻲ
ﻉ ﺍﻳﺩﻳﻙ ﻏﻔﻳﻧﻲ
ﻳﺎ ﺣﺑﻳﺏ ﺍﻟﺭﻭﺡ
ﺑﺎﻟﺭﻭﺡ ﺧﺑﻳﻧﻲ
ﻣﺷﺗﺎﻗﺔ ﺍﻏﻣﺭﻧﻲ
ﺣﻣﻠﻧﻲ ﻭﻁﻳﺭﻧﻲ
ﺑﺳﺎﺣﺎﺕ ﻋﺷﻘﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻠﻳﻝ ﺳـﻬﺭﻧﻲ
ﺍﻟﻠﻳﻠﻲ ﺧﺩﻧﻲ ﺑﻬﺎﻟﺣﻠﻡ ﻭﻋﻠﻲ
ﺍﻟﻠﻳﻠﻲ ﻏﻳﺭ ﺑﺣﺑﻙ ﻣﺎ ﺗﻘﻠﻲ
ﻧﺳﻳﻧﻲ ﺍﻟﻛﻭﻥ ﻭﻗﻠﻲ ﺿﻠﻲ
ﻭﻟﻭ ﻓﺎﻕ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺏ ﺑﻌﻳﻧﻳﻧﺎ
ﻭﻟﻭ ﺩﺍﺏ ﺷﻣﻊ ﺍﻟﻠﻳﻝ ﺣﻭﺍﻟﻳﻧﺎ
ﻗﻠﻲﺍﻟﺩﻧﻳﻲ ﻟﻌﺑﻪ ﺑﺈﻳﺩﻳﻧﺎ
ﺣﺑﻳﺑﻲ ﺣﺑﻳﺑﻲ
ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺷﻭ ﺑﺣﺑﻙ
ﻋﻡ ﻗﻭﻝ ﻳﺎ ﻗﻠﺑﻙ
ﺻﺣﻳﺢ ﺷﻭ ﻏﺭﻳﺏ
ﺇﺣﺳﺎﺳﻲ ﺑﺣﺑﻙ
ﺷﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﺎ ﻗﻠﺑﻲ
ﻟﻭﻻﻙ ﻳﺎ ﺣﺑﻲ
ﻛﺎﻥ ﺷﻭﻙ ﻭﻫﻣﻭﻡ
ﻭﻫﺎﻟﻌﻣﺭ ﻛﺎﻥ ﻏﺭﺑﻲ
"